Vedtægter for lokalforeningen DcH Thisted tilknyttet landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

§1

Lokalforeningens navn og hjemsted


Stk. 1.1

Lokalforeningens navn er Thisted civile Hundeførerforening / Danmarks civile Hundeførerforening Thisted.

 

Stk. 1.2

Foreningens hjemsted er Vorupørvej 256, 7700 Thisted

§2

Tilknytning

 

Stk. 2.1

Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerfor­ening.

 

Stk. 2.2

Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hun-deførerforenings vedtægter og regler.
I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer. 

§3

Formål

 

Stk. 3.1

Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.  

 

Stk. 3.2

Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage
medansvar i 
lokalforeningen og i det lokale samfund.

§4

Medlemmer

 

Stk. 4.1

Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse

i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med
lokalforeningens tarv.

 

 

Stk. 4.2

Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de

rettigheder der følger heraf.

 

 

Stk. 4.3

Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglen­de rettidig betaling af kontingent for nyt

kalenderår kan af lokalforeningen betrag­tes som udmeldelse af lokalforeningen.

 

§5

Kontingent

 

Stk. 5.1

Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende

kalenderår. Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingent dækker kontingent til kreds
og landsforening,samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen. Træningsgebyr giver adgang til træning i
lokalforeningen.

 

 

Stk. 5.2

Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent (grundkontingent og træningsgebyr) for det

pågældende foreningssår er betalt. 

 

 

Stk. 5.3

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for

foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

 

 

Stk. 5.4

For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til

landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang
til de øvrige lokalforeninger også.

 

 

Stk. 5.5

Aktive og passive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan modtage valg til bestyrelsen.

 

Stk. 5.6

Aktive medlemmer har ret til deltagelse i træning. Aktive kan gøre brug af klubbens arealer og rekvisitter til træning, samt

deltage i klubbens arrangementer. Aktive medlemmer indberettes til Landsforeningen og DcH Bladet afhentes i klubhuset. Der
ydes rabat for kontingentbetalingen til aktive medlemmer, der bebor samme folkeregisteradresse.

 

 

Stk. 5.7

Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i træningen, men kan anvende klubbens arealer uden for klubbens trænings tider.

Der ydes rabat for kontingentbetalingen til Passive medlemmer. Passive medlemmer indberettes til landsforeningen og DcH
Bladet afhentes i klubhuset.

 

 

Stk. 5.8 

Støttemedlemmer og sponsorer indberettes ikke til landsforeningen og således ikke berettiget til DcH Bladet. Det på

generalforsamlingen fastsatte kontingent går ubeskåret til Thisteds civile Hundeførerforening. Støttemedlemmerne og
sponsorerne kan anvende klubbens arealer samt deltage i klubbens arrangementer dog ikke med hund, da de ikke er dækket af
DcH´s fællesforsikring. Støttemedlemmer og sponsorer har ikke adgang til generalforsamlingen og har ikke ret til at modtage
træning.

 

 

Stk. 5.9

Medlemmer der sidder i bestyrelsen, eller er træner eller hundekonsulent får sit grundkontingent dækket af klubben, så de skal

således kun betale træningsgebyr i klubben, hvis de går på et hold.

 

 

Stk. 5.10

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling

af kontingent.

 

§6

Generalforsamling

 

Stk. 6.1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

 

Stk. 6.2

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer, på foreningens hjemmeside

eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse, vedtægtsændringer samt ordlyden

af eventuelle indkomne forslag.

 

 

 

Stk. 6.3

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

 
1. Valg af dirigent
2. Beretning af lokalforeningens formand
3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af to revisorer
11. Valg af en revisorsuppleant
12. Eventuelt

 

 

Stk. 6.4

Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

 

Stk. 6.5

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer

det.

 

 

Stk. 6.6

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest tre uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 6.7

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i

kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

 

Stk. 6.8

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

 

Stk.6.8.1

Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

§7

Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 7.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

 

Stk. 7.2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

 

Stk. 7.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget.

§8

Bestyrelsen

 

Stk. 8.1

Bestyrelsen består af en formand og kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 8.2

Den øvrige bestyrelse vælges for to år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.

 

Stk. 8.3

Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 8.4

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

 

Stk. 8.5

Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer.

 

Stk. 8.6

Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

 

Stk. 8.7

Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.

Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav, som skal ligge offentligt tilgængeligt for alle.

 

§9

Udgiftsdækning

 

Stk. 9.1

Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.

 

Stk. 9.2

Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

§10

Regnskabsår

 

Stk.10.1

Lokalforeningens regnskabsår (foreningsår) er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form

og skal foreligge i revideret stand inden 15. januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

 

Stk.10.2 

Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

§11

Disciplinærsager

 

Stk.11.1

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§12

Opløsning

 

Stk.12.1

Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod.

 

Stk.12.2

Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.

Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.
Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

 

 

Stk.12.3

I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

 

Stk.12.4

Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder til opstart af ny hundeklub i Thisted kommune.

---o0o---  

Vedtaget på generalforsamling den 23.1.2019

Nyheder

Sponsorer